Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

The Harlaw Brosnachadh (Scots Gaelic Version)

A Chlanna Cuinn, cuimhnichibh

Cruas an am na h-iorghaile:

Gu h-àirneach, gu h-arranta,

Gu h-athlamg, gu h-allanta,

Gu beódha, gu barramhail,

Gu bríoghmhor, gu buan-fheargach,

Gu calma, gu curanta,

Gu cródha, gu cath-bhuadhach,

Gu dùr is gu dàsannach,

Gu dian is gu deagh-fhulang,

Gu h-éasgaidh, gu h-eaghnamhach,

Gu h-éidith, gu h-eireachdail,

Gu fortail, gu furachail,

Gu frithir, gu forniata,

Gu gruamach, gu gràineamhail,

Gu gleusta, gu gaisgeamhail,

Gu h-ullamh, gu h-inntinneach,

Gu h-iomdha, gu h-iomghonach,

Gu Iaomsgar, gu làn-ath lamh,

Gu làidir, gu luath-bhuileach,

Gu mearghanta, gu mór-chneadhach,

Gu meanmnach, gu mileanta,

Gu neimhneach, gu naimhdeamhail,

Gu niatach, gu neimh-eaglach,

Gu h-obann, gu hu-olla-ghníomhach,

Gu h-oirdheirc, gu h-oirheartach,

Gu prap is gu príomh-ullamh,

Gu prosta, gu prionnsamhail,

Gu ruaimneach, gu ro-dhàna,

Gu ro-bhorb, gu ríoghamhail,

Gu sanntach, gu séanamhail,

Gu socair, gu sàr-bhuailteach,

Gu teannta, gu togarrach,

Gu talcmhor, gu traigh-éasgaidh,

Gu h-urlamh, gu h-ùr-mhaiseach,

Do chosnadh na cath-làthrach,

Re bronnaibh bhar biodhbhadha,

A Chlanna Cuinn Céad-chathaich,

A nois uair bhar n-aitheanta,

A chuileanan confadhach,

A bheithrichean Bunanta,

A leómhannan là-ghasta,

A on chonaibh iorghaileach,

Chaoiribh chródha, churanta,

De Chlanna Cuinn Céad-chathaich,

A Chlanna Cuinn, cuimhnichibh

Cruas an am na h-iorghaile.